Văn hoá doanh nghiệp

1000.750

tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành một thương hiệu Trung Quốc nổi tiếng thế giới

Nhiệm vụ của chúng ta

Đạt được nhân viên, đạt được khách hàng, trả nợ xã hội

Mục đích của chúng tôi

Xây dựng thương hiệu quốc gia, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thúc đẩy xã hội tiến bộ

Mục tiêu của chúng tôi

Để trở thành người dẫn đầu ngành

Giấc mơ của chúng ta

Hãy để YISON và smart made in China nổi tiếng trên thế giới